Primària 1

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Característiques de l'etapa d'Educació Primària

Les finalitats bàsiques d'aquesta etapa són proporcionar a l'alumnat un marc d'aprenentatges que li permetin iniciar-se en l'adquisició de les competències bàsiques i en l'aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous aprenentatges.

ACOMPANYEM A L’INFANT EN EL SEU CREIXEMENT

I donem eines per a ajudar a formar...

Apendre de les errades
Les habilitats socials
La capacitat de qüestionar i de qüestionar-se
La responsabilitat
L'autoestima
La tolerància
La perserverança
El respecte a les normes
La reflexió
L'autonomia
El respecte a l'espai públic i a l'entorn
La capacitat de selecció d'informació
La capacitat d'interpretar informació
La implicació
Les estratègies per aprendre
Les capacitats intel·lectuals
Les ganes d'aprendre
L'escolta activa
La cooperació
El sentit crític
L'esforç i la continuïtat
La creativitat
La companyia
El saber dialogar i saber discutir
La seguretat en un mateix

... homes i dones preparats i preparades per afrontar el futur