infantil

Educació Infantil

Què fem?

En aquesta etapa busquem crear un clima familiar en el qual, el nen i la nena, se sentin acollits i estimats, per tal d’anar adquirint una major seguretat i autonomia.

Treballem per a l’adquisició d’uns bons hàbits, tant de treball com personals i de relació, perquè creiem que és la base per formar nens i nenes amb interessos, iniciativa i una bona autoestima.

Al llarg de l’Etapa d’Educació Infantil, busquem que l’aprenentatge esdevingui un plaer, on els alumnes en siguin els protagonistes, on hi hagi espai per al raonament i on aprenguin a comunicar el que pensen.

Volem col·laborar en la formació d’alumnes autònoms, independents, feliços i oberts al món. Els preparem per iniciar l’etapa d’Educació Primària amb il·lusió, amb recursos i segurs d’ells mateixos.

Com ho fem?

Ens basem en un treball cooperatiu i amb molt d’espai per a manipular i per a interactuar amb l’entorn. Ho fem partint del joc i de l’observació directa de la relació del nen i de la nena amb el món escolar.

Proposem projectes de treball on partint dels coneixements previs de que disposen els nens i les nenes, anem descobrint tots junts els diferents aprenentatges que volem assolir.

Realitzem racons lúdics i d’experimentació molt flexibles, ja que tenim molt en compte els interessos dels infants.

Deixem espai a la participació i a la lliure expressió i exploració.

Àrees Complementàries

Els nostres alumnes d’E. Infantil , dins del seu horari escolar, vint-i-cinc hores lectives corresponen a aprenentatges curriculars i la resta es dedica a Activitats Complementàries .

Aquestes activitats que complementen el Currículum són:

P3
 • English Time
 • Playing together (English)
 • “Senyora llengua”
 • Religió
 • Psicomotricitat
 • English Time
 • Playing together (English)
 • Informàtica
 • Religió
 • Psicomotricitat
 • “Senyora llengua”
 • English Time
 • Playing together (English)
 • Informàtica
 • Religió
 • Psicomotricitat
English Time (30 minuts cada dia)

Aquesta activitat pensada per a que els alumnes d’infantil adquireixin amb naturalitat i amb molta facilitat  l’aprenentatge d’una tercera llengua (English).

Diàriament, uns 30 minuts,  els alumnes escolten, canten, juguen, s’expressen i es diverteixen amb els jocs i activitats que ens proposa el nostre estimat “MOUSE”.

L’activitat Complementària d’English a E. Infantil es fa un cop per setmana i en grups reduïts.  L’objectiu d’aquestes sessions és el de posar en pràctica, mitjançant jocs cooperartius, tots aquells conceptes que s’estan treballant diàriament a les sessions de  English time.

La metodologia emprada és molt similar en les tres etapes, tot i que l’aprenentatge és gradual pel que fa a aprendre a jugar cooperativament i/o en jocs d’equips. Per altra banda, també hi ha un aprenentatge gradual pel que fa a la tipologia de joc.

A través del joc es treballen diferents aspectes de comprensió oral i escrita i, a més a més, expressió oral.

Aquesta activitat complementària es basa en la concepció que tenim en la nostra escola de les TIC. Entenem la informàtica com una eina més del treball quotidià dels alumnes, és a dir,  treballem les matemàtiques, les llengües, la plàstica,.. amb l’ajuda dels programes informàtics. 

Els alumnes d’Educació Infantil treballen mitjançant jocs que els permeten adquirir un domini del ratolí i la pèrdua de por davant d’un ordinador.

També es fan recerques adaptades al nivell dels alumnes i activitats que permeten reforçar individualment els aprenentatges adquirits en les altres àrees del currículum.

Els alumnes aprenen i practiquen amb l’ordinador de manera interdisciplinar. Procurem, doncs, que l’aula d’informàtica sigui una prolongació natural del treball diari: aprendre amb l’ordinador però  també han d’aprendre de l’ordinador: la seva lògica, el seu funcionament,… han d’aprendre que els ordinadors tenen unes instruccions definides que s’han de seguir. I aquest aspecte ens obre pas a un tercer objectiu: l’alfabetització informàtica. Familiaritzar-se amb l’ordinador vol dir poder utilitzar-lo de manera normal, sense entrebancs, sense por i amb desimboltura. Cal conèixer la maquinària i el programari, tant l’educatiu com alguns dels programes convencionals.

Aquest taller va néixer amb l’objectiu de millorar l’expressió oral dels nostres alumnes en l’etapa de l’Educació Infantil. Programem activitats per tal d’adquirir bons hàbits respiratoris, articulatoris, posturals i  gestuals.

“La Senyora Llengua” està plantejat com un joc on es van realitzant diferents activitats, com ara l’articulació dels sons dels animals, fer bombolles, inflar globus, descobrir els sons i sorolls del nostre entorn, exercicis amb la llengua, els llavis xiuladors… totes elles amb la finalitat d’exercitar els òrgans i músculs articulatoris necessaris per parlar, menjar i respirar correctament.

Fomentem les bones pràctiques bucofonatòriesi corregim aquelles que no ho són per tal adquirir hàbits saludables,a nivell de parla i d’higiene.

 • Treballem la respiració nasal
 • Aprenem a bufar correctament, amb intensitat i regularitat.
 • Exercitem els òrgans bucofonatoris i la respiració:

– Movent la llengua, amb dominància i constància.                                    

– Controlant el moviment dels llavis, utilitzant-los correctament.

– Controlant l’excés de salivació, insistint en l’acció d’empassar.

– Exercitant les mandíbules.

– A mocar-se correctament.

 • Incidim en l’articulació de sons i paraules
 • Adquirim consciència de les diferents parts de la boca i de fer-ne un bon ús

És una activitat complementària dirigida a Educació Infantil on l’objectiu principal és fer treballar la boca, la llengua, els llavis i així anar-los exercitant i prenent-ne consciència.

Avaluació

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i d’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’avaluació s’entén com un element integrat en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge i, per tant, ha de possibilitar:

 • El coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant,
 • El coneixement dels progressos que efectua cada infant en el desenvolupament de les seves capacitats.
 • El grau d’assoliment dels objectius establerts.

Per a això, l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es porta a terme en tres fases:

 • Avaluació Inicial.
 • Avaluació Continuada o Formativa.
 • Avaluació Final o Sumativa.

Dates de lliurament dels informes

 • Primera avaluació: Finals de gener
 • Segona avaluació: Finals de juny