infantil

Educació Infantil

Què fem?

En aquesta etapa busquem crear un clima familiar en el qual, el nen i la nena, se sentin acollits i estimats, per tal d’anar adquirint una major seguretat i autonomia.

Treballem per a l’adquisició d’uns bons hàbits, tant de treball com personals i de relació, perquè creiem que és la base per formar nens i nenes amb interessos, iniciativa i una bona autoestima.

Al llarg de l’Etapa d’Educació Infantil, busquem que l’aprenentatge esdevingui un plaer, on els alumnes en siguin els protagonistes, on hi hagi espai per al raonament i on aprenguin a comunicar el que pensen.

Volem col·laborar en la formació d’alumnes autònoms, independents, feliços i oberts al món. Els preparem per iniciar l’etapa d’Educació Primària amb il·lusió, amb recursos i segurs d’ells mateixos.

Com ho fem?

Ens basem en un treball cooperatiu i amb molt d’espai per a manipular i per a interactuar amb l’entorn. Ho fem partint del joc i de l’observació directa de la relació del nen i de la nena amb el món escolar.

Proposem projectes de treball on partint dels coneixements previs de que disposen els nens i les nenes, anem descobrint tots junts els diferents aprenentatges que volem assolir.

Realitzem racons lúdics i d’experimentació molt flexibles, ja que tenim molt en compte els interessos dels infants.

Deixem espai a la participació i a la lliure expressió i exploració.

Àrees Complementàries

Els nostres alumnes d’E. Infantil , dins del seu horari escolar, vint-i-cinc hores lectives corresponen a aprenentatges curriculars i la resta es dedica a Activitats Complementàries .

Aquestes activitats que complementen el Currículum són:

  • English Time
  • Playing together (English)
  • “Senyora llengua”
  • Religió
  • Psicomotricitat

Aquesta activitat pensada per a que els alumnes d’infantil adquireixin amb naturalitat i amb molta facilitat  l’aprenentatge d’una tercera llengua (English).

Diàriament, uns 30 minuts,  els alumnes escolten, canten, juguen, s’expressen i es diverteixen amb els jocs i activitats que ens proposa el nostre estimat “MOUSE”.

Avaluació

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i d’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’avaluació s’entén com un element integrat en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge i, per tant, ha de possibilitar:

  • El coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant,
  • El coneixement dels progressos que efectua cada infant en el desenvolupament de les seves capacitats.
  • El grau d’assoliment dels objectius establerts.

Per a això, l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es porta a terme en tres fases:

  • Avaluació Inicial.
  • Avaluació Continuada o Formativa.
  • Avaluació Final o Sumativa.

Dates de lliurament dels informes

  • Primera avaluació: Finals de gener
  • Segona avaluació: Finals de juny