primaria

Educació Primària

ACOMPANYEM A L’INFANT EN EL SEU CREIXEMENT

I donem eines per a ajudar a formar...

 • Apendre de les errades
 • Les habilitats socials
 • La capacitat de qüestionar i de qüestionar-se
 • La responsabilitat
 • L’autoestima
 • La tolerància
 • La perserverança
 • El respecte a les normes
 • La reflexió
 • L’autonomia
 • El respecte a l’espai públic i a l’entorn
 • La capacitat de selecció d’informació
 • La capacitat d’interpretar informació
 • La implicació
 • Les estratègies per aprendre
 • Les capacitats intel·lectuals
 • Les ganes d’aprendre
 • L’escolta activa
 • La cooperació
 • El sentit crític
 • L’esforç i la continuïtat
 • La creativitat
 • La companyia
 • El saber dialogar i saber discutir
 • La seguretat en un mateix

... homes i dones preparats i preparades per afrontar el futur

Árees Complementaries

Cicle Inicial
 • Juguem amb la Llengua
 • Speaking Routine
 • Taller de Música
 • Ed. per a la Salut
 • Taller d’ Informàtica
 • Ara Escric
 • I love Writing
 • Taller de Música
 • Ed. per a la Salut
 • Taller d’ Informàtica
 • Ara Escric
 • I love Writing
 • Taller de Música
 • Ed. per a la Salut
 • Taller d’ Informàtica
Speaking Routine

Speaking Routine és una activitat complementària que realitzen els alumnes de Cicle Inicial de Primària, 1r. i 2n. La base de la sessió és fomentar la comunicació entre els alumnes amb l’english com a llengua vehicular. La mestra és una simple gestora i dinamitzadora dels grups. Es treballa amb moltes activitats/jocs de curta durada amb l’únic objectiu de comunicar-se en aquesta llengua.

En aquesta activitat pretenem aprofitar els coneixements assolits a l’àrea de música per posar-los en pràctica i reforçar-los en aquest taller, i si es pot, anar més enllà. Es treballen tots els aspectes de la música però d’una manera més pràctica.

Treballem sobretot per a la “posada en escena”de tots els continguts musicals que anem aprenent al llarg del curs. Aquestes activitats esdevenen una bona oportunitat per adquirir tant les COMPETÈNCIES BÀSIQUES com les COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC.

En aquestes sessions preparem i assagem el repertori que interpretarem en les festes de l’escola: celebracions religioses, la festa de “La Presentació” (amb el Concert de Santa Cecília), el Concert de Nadal, el dia de la pau, Carnestoltes, l’aniversari de l’escola, Sant Jordi i la festa de final de curs, en les què hi participem activament. A més del repertori o interpretacions de projectes transversals com “Veu de veïns”, “Cantata a l’escola”, “SardaCLUB”, “Danses Vives” o la “Cantània”

Taller de Música és una activitat complementària que realitzen els alumnes de toa l’E. Primària, de 1r a 6è.

L’activitat “I love writing” pretén potenciar l’expressió escrita mitjançant una metodologia encaminada a desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes.

I Love Writing és una activitat complementària que realitzen els alumnes de Cicle Mitjà i Superior, de 3r a 6è.

Aquesta activitat complementària es basa en la concepció que tenim en la nostra escola de les TIC. Entenem la informàtica com una eina més del treball quotidià dels alumnes, és a dir,  treballem les matemàtiques, les llengües, la plàstica,.. amb l’ajuda dels programes informàtics. 

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial  treballen més amb jocs de lògica i jocs que els permetin adquirir un domini del ratolí i la pèrdua de por davant d’un ordinador.

Els alumnes dels Cicle Mitjà i Superior ja utilitzen l’ordinador com a eina complementària d’altres àrees, com les matemàtiques, llengües,… i per a la recerca d’informació. També s’intenta educar als nostres alumnes en la importància de les imatges, doncs vivim en una societat on “una imatge val més que mil paraules”.

Els alumnes aprenen i practiquen amb l’ordinador de manera interdisciplinar. Procurem, doncs, que l’aula d’informàtica sigui una prolongació natural del treball diari: aprendre amb l’ordinador però  també han d’aprendre de l’ordinador: la seva lògica, el seu funcionament,… han d’aprendre que els ordinadors tenen unes instruccions definides que s’han de seguir. I aquest aspecte ens obre pas a un tercer objectiu: l’alfabetització informàtica. Familiaritzar-se amb l’ordinador vol dir poder utilitzar-lo de manera normal, sense entrebancs, sense por i amb desimboltura. Cal conèixer la maquinària i el programari, tant l’educatiu com alguns dels programes convencionals.

Aquest taller és una activitat complementària programada per a l’Educació Infantil i tots els nivells de l’Etapa Primària, de 1r a 6è.

A la família és on es comencen a adquirir els hàbits bàsics de salut: la higiene, l’alimentació, les relacions, els límits, etc.

L’escola, complementa aquesta tasca de manera transversal però més específicament en aquesta àrea complementària que té un paper de gran rellevància per disposar de recursos didàctics que permeten sistematitzar els aprenentatges amb una metodologia eficaç, intervenir en grups, treballar amb els iguals i desenvolupar un procés educatiu seqüenciat en els diferents nivells educatius.

L’objectiu principal és sensibilitzar els nens i les nenes i de preparar-los perquè, a poc a poc i en la seva mesura, adoptin un estil de vida ple d’hàbits el més sans possibles, així com unes conductes positives de salut.

Té com a objectiu millorar la salut de les persones, i es pot considerar des de dues perspectives:

 • Preventiva
 • De promoció de la salut

Des del punt de vista preventiu, capacitant als alumnes per a evitar els problemes de salut mitjançant el propi control de les situacions de risc, o bé, evitant les seves possibles conseqüències negatives.

Des d’una perspectiva de promoció de la salut, capacitant-los  per a que puguin adoptar formes de vida saludables i puguin cercar la salut quan no en disposin i mantenir-la quan sí que en disposin.

Dins de la programació d’Educació per a la Salut al nostre centre, que s’imparteix a tots els alumnes d’E.Primària, hi incloem diversos grans eixos que ens permeten atendre totes les necessitats abans esmentades pel que fa a la formació en aquest àmbit.

Val a dir que, aquesta programació d’Educació per a la Salut, pateix sovint canvis amb la inclusió de noves propostes fruit de l’evolució dels conceptes que tenen a veure amb la salut. Actualment, però, considerem important fer referència als aspectes relatius als següents vuit eixos de salut:

 1. Educació per al Consum.
 2. Educació alimentària.
 3. Educació socioemocional.
 4. Educació Mediambiental.
 5. Educació per a la Pau.
 6. Educació Sexual.
 7. Coeducació.
 8. Prevenció de riscos escolars.

Des de fa uns quants cursos,  hem modificat força l’activitat Complementària de Taller de lectura i a Cicle Inicial l’anomenem “Juguem amb la Llengua”.

Aquest canvi és degut a que els primers deu minuts del matí i de la tarda, quan comencem les classes ja els dediquem a la lectura i per tant, considerem que no ens cal una hora setmanal dedicada a aquesta activitat.

Per això a C. Inicial l’hem ampliat a jocs de llengua, tant oral com escrita a més de les activitats de lectura.

Les activitats de lectura també es faran, com és habitual, tant a l’aula com a la biblioteca de l’escola. Utilitzem periòdicament la biblioteca per afavorir el gust per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector, ja bé sigui llegint tot el grup el mateix títol per així poder fer un treball col·lectiu durant la lectura o bé cada alumne tria un títol de la mateixa biblioteca de l’aula o de l’escola.

Per la mateixa raó abans esmentada hem cregut adient modificar l’activitat Complementària de Taller de Lectura i reconvertir-la en “Ara Escric”.

Aquest canvi també està justificat perquè dins de les nostres Propostes de Millora del curs anterior, proposàvem millorar el nivell de Competència Escrita dels nostres alumnes.

L’expressió escrita és una de les competències integradores per excel·lència, doncs aglutina en un sol conjunt d’activitats els principals processos cognitius que intervenen en un context escolar, acadèmic i professional, des de la gestió de la informació fins a l’argumentació.

Entenem l’escriptura com un procés i no únicament com un producte. No limitem el desenvolupament d’aquesta competència a la correcció gramatical i als aspectes formals i de presentació, sinó que la considerem l’entorn en el qual els nens i nenes posen en joc, de manera integrada, la seva creativitat, les seves habilitats de recerca i tractament de la informació, el seu pensament crític i analític, les seves capacitats argumentatives i la seva comprensió de continguts diversos, sense oblidar les seves capacitats d’organització i de gestió del temps.

 L’aprenentatge de l’escriptura comença a Educació Infantil i continua durant tots els nivells d’Educació Primària. A més, està present en totes les àrees del currículum. Per això s’han de fomentar l’expressió escrita no només des de les àrees de llengües sinó en totes les àrees. Tot el professorat del centre ha d’estar implicat (“Tots els mestres són mestres de llengua”) i dins de les programacions de totes les àrees ’han d’incloure activitats dirigides a fomentar l’interès, l’ús i el gust per l’escriptura. Hem d’aconseguir formar escriptors competents per que puguin comunicar-se, per fer-se entendre, per aprendre, per divertir-se,…

Per això, en aquesta àrea complementària treballarem diferents aspectes de la llengua per tal d’adquirir la fluïdesa i l’organització dels textos adequades a l’edat, escrivint diferents tipus de textos, observant l’ortografia correcte, i ampliant el vocabulari. Cal aclarir que en aquesta àrea es faran activitats en qualsevol de les tres llengües presents a l’escola, sobretot Català i Castellà.

Ara escric és una activitat complementària que realitzen els alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària, de 3r a 6è.

Avaluació

 

A l’etapa d’Educació Primària  el currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees del coneixement. L’avaluació de les diverses àrees és contínua i global, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge.

Es posa especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició de les competències bàsiques. 

Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit es troben agrupades en les dimensions de cada àrea  segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari.

També es realitza  l’avaluació de les competències  transversals. Aquestes són:

Competència d’aprendre a aprendre:

 • Actitud positiva vers l’aprenentatge.
 • Aprenentatge Cooperatiu.
 • Autonomia en el treball individual.
 • Gestió dels propis processos d’aprenentatge.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:

 • Habilitats personals:Relacions personals.
 • Habilitats personals: Autoestima. Autoconeixement. Presa de decisions.
 • Creació i realització de tasques i projectes.

Competència digital (aquesta només serà avaluada el 3r trimestre)

La resta de competències queden avaluades mitjançant les dimensions de les diverses àrees, tal i com s’expressa en el següent quadre:

Els barems d’avaluació numèrics són:

 • Assoliment Excel·lent: AE (9 o 10)
 • Assoliment Notable: AN (7 o 8)
 • Assoliment satisfactori: AS (5 o 6)
 • No-assoliment: NA (1,2,3 o 4)

Dates de lliurament dels informes

 • Primera avaluació: abans de Nadal.  (Educació infantil serà finals de gener)
 • Segona avaluació: abans de Setmana Santa.
 • Tercera avaluació: abans de Sant Joan.

Els alumnes de segon de Primària (escoles triades aleatòriament pel Departament) realitzen les proves d’avaluació diagnòstica del Departament d’Ensenyament. Aquestes proves permeten avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica. 

Cada any es convoca la prova d’avaluació de sisè curs de l’Educació Primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’Educació Primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO. Aquesta prova externa que elabora el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i el centre i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria.

ESO:

Per a fer la ESO, la nostra escola té conveni d’adscripcióa l’Escola Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar.

Els nostres alumnes també tenen accés als dos IES de Vilassar de Mar: Vilatzara i Pere Ribot.