primaria

Educació Primària

ACOMPANYEM A L’INFANT EN EL SEU CREIXEMENT

I donem eines per a ajudar a formar...

 • Apendre de les errades
 • Les habilitats socials
 • La capacitat de qüestionar i de qüestionar-se
 • La responsabilitat
 • L’autoestima
 • La tolerància
 • La perserverança
 • El respecte a les normes
 • La reflexió
 • L’autonomia
 • El respecte a l’espai públic i a l’entorn
 • La capacitat de selecció d’informació
 • La capacitat d’interpretar informació
 • La implicació
 • Les estratègies per aprendre
 • Les capacitats intel·lectuals
 • Les ganes d’aprendre
 • L’escolta activa
 • La cooperació
 • El sentit crític
 • L’esforç i la continuïtat
 • La creativitat
 • La companyia
 • El saber dialogar i saber discutir
 • La seguretat en un mateix

... homes i dones preparats i preparades per afrontar el futur

Árees Complementaries

 • Juguem amb la Llengua
 • Speaking Routine
 • Taller de Música
 • Ed. per a la Salut
 • Taller d’ Informàtica

Speaking Routine és una activitat complementària que realitzen els alumnes de Cicle Inicial de Primària, 1r. i 2n. La base de la sessió és fomentar la comunicació entre els alumnes amb l’english com a llengua vehicular. La mestra és una simple gestora i dinamitzadora dels grups. Es treballa amb moltes activitats/jocs de curta durada amb l’únic objectiu de comunicar-se en aquesta llengua.

Avaluació

 

A l’etapa d’Educació Primària  el currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees del coneixement. L’avaluació de les diverses àrees és contínua i global, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge.

Es posa especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició de les competències bàsiques. 

Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit es troben agrupades en les dimensions de cada àrea  segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari.

També es realitza  l’avaluació de les competències  transversals. Aquestes són:

Competència d’aprendre a aprendre:

 • Actitud positiva vers l’aprenentatge.
 • Aprenentatge Cooperatiu.
 • Autonomia en el treball individual.
 • Gestió dels propis processos d’aprenentatge.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:

 • Habilitats personals:Relacions personals.
 • Habilitats personals: Autoestima. Autoconeixement. Presa de decisions.
 • Creació i realització de tasques i projectes.

Competència digital (aquesta només serà avaluada el 3r trimestre)

La resta de competències queden avaluades mitjançant les dimensions de les diverses àrees, tal i com s’expressa en el següent quadre:

Els barems d’avaluació numèrics són:

 • Assoliment Excel·lent: AE (9 o 10)
 • Assoliment Notable: AN (7 o 8)
 • Assoliment satisfactori: AS (5 o 6)
 • No-assoliment: NA (1,2,3 o 4)

Dates de lliurament dels informes

 • Primera avaluació: abans de Nadal.  (Educació infantil serà finals de gener)
 • Segona avaluació: abans de Setmana Santa.
 • Tercera avaluació: abans de Sant Joan.

Els alumnes de segon de Primària (escoles triades aleatòriament pel Departament) realitzen les proves d’avaluació diagnòstica del Departament d’Ensenyament. Aquestes proves permeten avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica. 

Cada any es convoca la prova d’avaluació de sisè curs de l’Educació Primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’Educació Primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO. Aquesta prova externa que elabora el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i el centre i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria.

ESO:

Per a fer la ESO, la nostra escola té conveni d’adscripcióa l’Escola Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar.

Els nostres alumnes també tenen accés als dos IES de Vilassar de Mar: Vilatzara i Pere Ribot.